Drepturile conferite prin lege consumatorului

1.         Drepturile conferite prin lege consumatorului:

Vânzătorul trebuie livreze consumatorului produse care îndeplinesc următoarele:

- respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţin funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;

- corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare şi pe care vânzătorul l-a acceptat;

- sunt livrate împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;

- sunt furnizate cu actualizări conform dispoziţiilor contractului de vânzare.

- corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;

-după caz, posedă calitatea şi corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;

- respectă cantitatea şi deţin calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, inclusiv de către producător mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă.

În cazul bunurilor cu elemente digitale, vânzătorul se asigură că consumatorul este informat cu privire la actualizări şi că îi sunt furnizate actualizări, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menţine conformitatea acelor bunuri pe parcursul uneia din următoarele perioade:

- în care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil la aceasta, având în vedere tipul şi scopul bunurilor şi al elementelor digitale şi ţinând seama de circumstanţele şi natura contractului, atunci când contractul de vânzare prevede un singur act de furnizare a conţinutului digital sau a serviciului digital;

- prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din OG nr.140/2021, în situaţia în care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă a conţinutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade.

În cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările furnizate în conformitate cu alin. de mai sus, vânzătorul nu răspunde pentru nicio neconformitate cauzată exclusiv de lipsa actualizării relevante, cu următoarele condiţii:

- vânzătorul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării şi la consecinţele neinstalării acesteia de către consumator;

- neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu a fost cauzată de existenţa unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate consumatorului.

Nu se consideră că există o neconformitate dacă, la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerinţelor obiective de conformitate, iar consumatorul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

Vânzătorul este responsabil pentru orice lipsă a conformității rezultată din instalarea incorectă dacă:

a)   instalarea face parte din contractul de vânzare şi a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;

b)   instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta şi instalarea incorectă s-a datorat unor deficienţe în instrucţiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzătorul sau furnizorul conţinutului digital sau al serviciului digital.

Vânzătorul răspunde faţă de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de 2 ani de la data respectivă.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute de dispozițiile OG nr.140/2021.

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv următoarele:

a)   valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b)   gravitatea neconformităţii; sau

c)   dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv cele prevăzute la lit. a) şi b) de mai sus.

Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului, fie să obţină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri:

a)   vânzătorul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor art. 12 alin. (2)-(4) din OG nr.140/2021 sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OG nr.140/2021;

b)   se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c)   neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d)   vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul OG nr.140/2021.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de 2 ani de la momentul livrării bunurilor, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:

a)   fără costuri;

b)   într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;

c)   fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziţia vânzătorului.

Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

În cazul în care o reparaţie necesită demontarea bunurilor care au fost instalate într-un mod compatibil cu natura şi cu destinaţia lor, înainte ca neconformitatea să fie constatată, sau în cazul în care bunurile respective urmează să fie înlocuite, obligaţia de a repara sau înlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme şi instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării şi instalării.

Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenul de garanție se prelungește cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenul de garanție începe să curgă de la data înlocuirii.

În cazul în care consumatorul obţine încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

a)   consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;

b)   vânzătorul îi rambursează consumatorului preţul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;

c)   vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziţii legale, în cazul în care un producător oferă consumatorului o garanţie de durabilitate pentru anumite bunuri pentru o perioadă de timp anume, producătorul răspunde direct faţă de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanţia de durabilitate, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor în conformitate cu art. 12 din OG nr.140/2021.

 

 

2.  Informațiile suplimentare oferite consumatorului de European Appliances Romania SRL:

 

a.  Conform prevederilor legale, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului sau prestatorului de servicii (Whirlpool) remedierea deficientelor apărute in perioada de garanție.

Pentru orice defectiune aparuta in perioada de garantie a produsului, apelati la magazinul de unde ati achizitionat produsul sau direct la Call Center Whirlpool, la numarul 021.9914

Service-ul acestui produs este asigurat de European Appliances Romania SRL, prin partenerii săi autorizați ce se regasesc si pe site-ul https://www.whirlpool.ro/Suport/Ai-nevoie-de-ajutor-2/Parteneri-Service-Autorizati

 

b. Certificatul de garanție este valabil numai însoțit de factura și chitanța de cumpărare a produsului; Acesta trebuie completat conform prevederilor legale in momentul achizitiei produsului;

c.  Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de instalare și utilizare care trebuie citite și respectate în mod obligatoriu înainte de instalarea și utilizarea produsului. Aparatele ce funcționează cu combustibili gazoși sunt reglate din fabrica pentru gaz natural cu presiune de 20 mbar (GN 20 mbar). Modificarea aparatelor pentru a funcționa cu gaz lichefiat (GPL 30 mbar), se face de către firmele de service autorizate de Whirlpool, contra cost. În cazul în care presiunea de alimentare cu gaz nu este cea menționata mai sus, pentru fiecare tip de gaz în parte, este necesară instalarea unui regulator de gaz. Instalarea se face de firme autorizate de către distribuitorul de gaz.

Acolo unde este cazul (plite sau cuptoare electrice incorporabile) conectarea la rețeaua electrică se face de către electricieni autorizați;

d.  Nu se acordă service gratuit și nu se înlocuiesc produsele defectate in perioada de garanție, în următoarele condiții:

- deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător sau a manipularii defectuoase

- defecțiuni provocate de cumpărător prin utilizarea operarea greșită a produsului, contrare

recomandărilor din instrucțiunile însoțitoare;

- deteriorari datorate neinlaturarii sistemului de blocare al cuvei folosit in timpul transportului pentru masinile de spalat rufe

- intervenții asupra produsului efectuate în perioada de garanție de persoane neautorizate;

- racordări electrice, la gaze și apa efectuate de persoane neautorizate, precum și nerespectarea instrucțiunilor privind voltajul electric ( tensiunea de alimentare ), compoziția apei, prezenta unor corpuri straine ( insecte, rozatoare ) etc.;

- utilizarea detergenților sau a substanțelor chimice necorespunzătoare;

- utilizarea produsului în condiții ambientale (temperatură, umiditate etc) contrare recomandărilor din instrucțiunile primite de cumpărător;

- utilizarea produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute (utilizare casnică);

- Nu se acordă garanție:

A) pieselor nefuncționale, pieselor casabile (geamuri, rafturi sticlă sau plastic etc), accesoriilor (mânere, butoane, garnituri, grătare, coșuri etc.), consumabile (filtre, becuri etc.). Piesele nefuncționale sunt acelea a căror defectare nu împiedica utilizarea aparatului la parametrii funcționali declarați;

B)  deteriorări precum: coroziune (rugina), zgârieturi, lovituri;

- introducerea în mod voit sau întâmplător, în mașina de spălat a unui obiect ce poate cauza deteriorarea unor piese;

e.  Toate cheltuielile cu remedierea defecțiunilor apărute in perioada de garanție se suporta de către vânzător.

f.   Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului

g.  Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în perioada de garanție vor beneficia de un termen nou de garanție, care curge de la data însușirii produsului.

NOTA:

Această garanție nu afectează drepturile legale ale consumatorului conform legilor aplicabile în Romania: O.G. 21/1992 republicată, OUG nr.140/2021.